中德桥词典
brucca Wörterbuch
中德桥词典
Direktsuche im Wörterbuch Deutsch ↔ Chinesisch 直接检索德汉词典和汉德词典
Suche mit Pinyin im Wörterbuch Chinesisch → Deutsch 用拼音检索汉德词典
Suche mit Pinyin oder Schriftzeichen in der DCS 用拼音或汉字检索中文字库
Konvertierung Pinyin ↔ Schriftzeichen 拼音汉字转换
Umlaute und Sonderzeichen 变元音和特殊字符
Suchhistorie 检索记录
Hilfe in deutscher Sprache 德语帮助
Hilfe in chinesischer Sprache 中文帮助
Index der chinesischen Schriftzeichen nach der Aussprache 汉字拼音检字表
Index der chinesischen Schriftzeichen nach den Radikalen 汉字部首检字表
unregelmäßige deutsche Verben 德语不规则动词
Anmelden 登录
Konvertierung Vereinfachtes Chinesisch ↔ Traditionelles Chinesisch 汉字简繁体转换

Vorladen

Chinesische Wörter mit Schreibvarianten im brucca Wörterbuch
中德桥词典对中文异形词的处理

Chinesische Wörter mit Schreibvarianten sind durchnummeriert. Hinter jeder Nummer werden zunächst die gleichlautenden Pinyin-Silben der Schreibvarianten eines Wortes angegeben, gefolgt von dem chinesischen Wort in der Schreibweise, die nicht in brucca Wörterbuch aufgenommen wird. Zuletzt wird die in brucca Wörterbuch aufgenommene Schreibvariante angegeben.

对有异形词的中文单词采用流水号编号。每一编号的后面是异形词的拼音,接着列出在中德桥词典中没有收录的异形词,最后是中德桥词典收录的中文单词。

1 an niu 按纽 按钮

2 an yu 案语 按语

3 ba da 吧嗒 吧哒

4 ba ji 吧唧 吧叽

5 ban shang zou wan 阪上走丸 坂上走丸

6 bao dao 报导 报道

7 bao gu 包谷 苞谷

8 bao guang 暴光 曝光

9 bao guang 爆光 曝光

10 bao lu 曝露 暴露

11 bao mu 保母 保姆

12 bao ya 暴牙 龅牙

13 bao you 保祐 保佑

14 bao zhang 报帐 报账

15 bei ci hou li 卑辞厚礼 卑词厚礼

16 bei shou 倍受 备受

17 bi gong bi jing 必恭必敬 毕恭毕敬

18 bi hua 笔划 笔画

19 bi hua 比画 比划

20 bi li 筚篥 荜栗

21 bi shou hua jiao 比手画脚 比手划脚

22 bing xing 秉性 禀性

23 bo hua 擘划 擘画

24 bu ke zhi yi 不可置疑 不可质疑

25 cai zi 菜籽 菜子

26 cai zi you 菜籽油 菜子油

27 cang cu 仓卒 仓促

28 cang cu 仓猝 仓促

29 cang huang 仓皇 仓惶

30 chan dui 搀兑 掺兑

31 chan huo 搀和 掺和

32 chan jia 搀假 掺假

33 chan za 搀杂 掺杂

34 che xiao 撤消 撤销

35 cheng fen 成份 成分

36 cheng xing 成型 成形

37 cheng xing ji 成型机 成形机

38 cheng xing jian 成型件 成形件

39 chi chu 踟躇 踟蹰

40 chou ye 抽咽 抽噎

41 chu jian sheng ren 怵见生人 憷见生人

42 chu mu jing xin 触目惊心 怵目惊心

43 chu sheng 畜牲 畜生

44 chu tou 怵头 憷头

45 chun cai 蠢材 蠢才

46 chun pu 纯朴 淳朴

47 chuo yue 婥约 绰约

48 ci bu da yi 辞不达意 词不达意

49 ci dian 辞典 词典

50 ci fu 辞赋 词赋

51 ci ling 辞令 词令

52 ci shu 辞书 词书

53 ci song 辞讼 词讼

54 ci zao 辞藻 词藻

55 ci zhang 辞章 词章

56 cuo ci 措辞 措词

57 da gou 打勾 打钩

58 da leng zhan 打冷颤 打冷战

59 da zhan 打颤 打战

60 dai xiao 带孝 戴孝

61 dan zhan xin jing 胆颤心惊 胆战心惊

62 dang ci 谠辞 谠词

63 dang zuo 当做 当作

64 de ke sa si 得克萨斯 德克萨斯

65 di da 嘀嗒 嘀哒

66 di xiao 抵销 抵消

67 diao tou 调头 掉头

68 ding dan 定单 订单

69 ding dang 玎珰 叮当

70 ding dang 丁当 叮当

71 ding gou 定购 订购

72 ding hun 定婚 订婚

73 ding huo 定货 订货

74 ding ling 玎玲 叮铃

75 ding zhi 定制 订制

76 ding zuo 定做 订做

77 du ji 妒忌 妒嫉

78 du jia 渡假 度假

79 du jia cun 渡假村 度假村

80 du jia di 渡假地 度假地

81 duan lian 锻练 锻炼

82 e mei 峨嵋 峨眉

83 e mei shan 峨嵋山 峨眉山

84 e mei yue 峨嵋月 峨眉月

85 e meng 噩梦 恶梦

86 fa chu 发怵 发憷

87 fan rong 烦冗 繁冗

88 fan suo 烦琐 繁琐

89 fan za 烦杂 繁杂

90 feng ying 逢迎 奉迎

91 feng yun 丰韵 风韵

92 feng zi 丰姿 风姿

93 fu shou tie er 俯首贴耳 俯首帖耳

94 fu yu xu ci 浮语虚辞 浮语虚词

95 ga ma 伽马 伽玛

96 gan ju 柑桔 柑橘

97 gao zhao 高着 高招

98 ge da 咯嗒 咯哒

99 ge deng 格登 咯噔

100 gen shen di gu 根深柢固 根深蒂固

101 gou hao 勾号 钩号

102 gou quan 勾拳 钩拳

103 gou xuan 勾选 钩选

104 gu huo 鼓惑 蛊惑

105 gua zi 瓜籽 瓜子

106 han chen 寒伧 寒碜

107 han yi 涵意 含义

108 han yi 涵义 含义

109 han yi 含意 含义

110 han zhan 寒颤 寒战

111 hao gao wu yuan 好高务远 好高骛远

112 hao gao wu yuan 好高鹜远 好高骛远

113 hao jiao 嚎叫 号叫

114 hao jiao 嗥叫 号叫

115 he chi 喝斥 呵斥

116 heng heng ji ji 哼哼唧唧 哼哼叽叽

117 heng ji 哼唧 哼叽

118 hu shao 唿哨 呼哨

119 hu wei 糊味 煳味

120 huan dang 换档 换挡

121 huan ying ci 欢迎辞 欢迎词

122 huan zhang 还帐 还账

123 huang bo 黄柏 黄檗

124 hun shui mo yu 混水摸鱼 浑水摸鱼

125 hun zhuo 混浊 浑浊

126 huo xing tan 活性碳 活性炭

127 ji cai 忌才 嫉才

128 ji chi 疾驰 急驰

129 ji du 忌妒 嫉妒

130 ji hen 忌恨 嫉恨

131 ji qu ao ya 诘屈聱牙 佶屈聱牙

132 ji su 疾速 急速

133 jia ju 家俱 家具

134 jia ke shan 茄克衫 夹克衫

135 jian zhen 减震 减振

136 jian zhen qi 减震器 减振器

137 jian zi 趼子 茧子

138 jiao fei 缴费 交费

139 jiao hu 焦糊 焦煳

140 jiao hu wei 焦糊味 焦煳味

141 jiao na 缴纳 交纳

142 jiao shui 缴税 交税

143 jie zhang 借帐 借账

144 jie zhang 结帐 结账

145 jing cai 精采 精彩

146 jing ci 敬辞 敬词

147 ju cu 侷促 局促

148 ju cu 跼促 局促

149 ju hong 桔红 橘红

150 ju huang 桔黄 橘黄

151 ju se 桔色 橘色

152 ju zi 桔子 橘子

153 jue bu 绝不 决不

154 jue bu neng 绝不能 决不能

155 jue bu yao 绝不要 决不要

156 jue jiang 倔强 倔犟

157 jue zui 噘嘴 撅嘴

158 ka cha 喀嚓 咔嚓

159 ka da 咔嗒 咔哒

160 kan cha 勘察 勘查

161 kan zuo 看做 看作

162 kao hu 烤糊 烤煳

163 kui hua zi 葵花籽 葵花子

164 lan se 兰色 蓝色

165 lao jian 老趼 老茧

166 leng zhan 冷颤 冷战

167 lian shu 连署 联署

168 liao wang 了望 瞭望

169 lin yin dao 林阴道 林荫道

170 ling ai 令嫒 令爱

171 liu da 蹓跶 溜达

172 liu gou 蹓狗 遛狗

173 liu lian 留连 流连

174 liu lian wang fan 留连忘返 流连忘返

175 liu yan fei yu 流言蜚语 流言飞语

176 lu xiang 录象 录像

177 lu xiang 录相 录像

178 luo suo 啰唆 啰嗦

179 ma huang 蚂蝗 蚂蟥

180 mao zei 蟊贼 毛贼

181 men shuan 门栓 门闩

182 meng long 朦胧 蒙眬

183 meng long 曚昽 蒙眬

184 meng long 矇眬 蒙眬

185 ming fu qi shi 名副其实 名符其实

186 mo ca 磨擦 摩擦

187 mo lian 磨练 磨炼

188 mo quan ca zhang 磨拳擦掌 摩拳擦掌

189 nian chou 粘稠 黏稠

190 nian chou du 粘稠度 黏稠度

191 nian du 粘度 黏度

192 nian hu 黏乎 黏糊

193 nian hu hu 黏乎乎 黏糊糊

194 nian mo 粘膜 黏膜

195 nian mo yan 粘膜炎 黏膜炎

196 nian qing 年青 年轻

197 nian qing ren 年青人 年轻人

198 nian tu 粘土 黏土

199 nian xing 粘性 黏性

200 nian ya 辗压 碾压

201 nian ye 粘液 黏液

202 nian yu 鲇鱼 鲶鱼

203 nian zhi 粘滞 黏滞

204 nian zhi du 粘滞度 黏滞度

205 nian zhi xing 粘滞性 黏滞性

206 niu kou 钮扣 纽扣

207 pa da 啪嗒 啪哒

208 pi pa 劈啪 噼啪

209 pian duan 片断 片段

210 pian xian 蹁跹 翩跹

211 piao bo 飘泊 漂泊

212 piao miao 飘渺 缥缈

213 ping xin er lun 凭心而论 平心而论

214 qi dong 起动 启动

215 qi gang 汽缸 气缸

216 qi ta 其它 其他

217 qi yu xuan ang 气宇轩昂 器宇轩昂

218 qia ji 髂嵴 髂脊

219 qian ding 签定 签订

220 qiong long 穹隆 穹窿

221 ren cai 人材 人才

222 ri pian shi 日偏蚀 日偏食

223 ri quan shi 日全蚀 日全食

224 ri shi 日蚀 日食

225 sang shen 桑葚 桑椹

226 sha che 煞车 刹车

227 sha guo 沙锅 砂锅

228 shan ban 舢板 舢舨

229 shan ji 山嵴 山脊

230 shan shuo qi ci 闪烁其辞 闪烁其词

231 shao hu 烧糊 烧煳

232 shen fen 身分 身份

233 shen fu 神甫 神父

234 shi wu zhao ling 失物招领 拾物招领

235 shi wu zhao ling chu 失物招领处 拾物招领处

236 shu tong 书僮 书童

237 shui fen 水份 水分

238 shui zheng qi 水蒸汽 水蒸气

239 shuo ci 说辞 说词

240 si wei 思惟 思维

241 su li shi 苏黎士 苏黎世

242 suan bu la ji 酸不拉唧 酸不拉叽

243 tan si 潭思 覃思

244 tang shui 趟水 蹚水

245 ti pang 蹄髈 蹄膀

246 tiao suo 调唆 挑唆

247 tong pu 僮仆 童仆

248 tu qiong bi shou xian 图穷匕首见 图穷匕首现

249 tu qiong bi xian 图穷匕见 图穷匕现

250 tu yuan 突缘 凸缘

251 tui se 退色 褪色

252 tuo ci 托辞 托词

253 tuo tie 妥贴 妥帖

254 tuo ye 拖拽 拖曳

255 wei du 惟独 唯独

256 wei guo 委过 诿过

257 wei kong 惟恐 唯恐

258 wei miao wei xiao 维妙维肖 惟妙惟肖

259 wei ming shi cong 惟命是从 唯命是从

260 wei wo du zun 惟我独尊 唯我独尊

261 wei yi 委蛇 逶迤

262 wei yi 惟一 唯一

263 wei you 惟有 唯有

264 wen cai 文彩 文采

265 wen ci 文辞 文词

266 wen shen 文身 纹身

267 wu rong zhi yi 无容置疑 无容质疑

268 wu yong zhi yi 毋庸置疑 毋庸质疑

269 wuyong 无庸 毋庸

270 xi shui 嬉水 戏水

271 xiang xiang 想像 想象

272 xiang xiang li 想像力 想象力

273 xiang xing che 厢型车 箱型车

274 xiao hun 消魂 销魂

275 xiao mi mi 笑咪咪 笑眯眯

276 xiao ti da zuo 小题大作 小题大做

277 xiao zhang 销帐 销账

278 xie lou 泄露 泄漏

279 xuan niu 旋纽 旋钮

280 xuan wo 旋涡 漩涡

281 xun lian 训炼 训练

282 xun yi cao 薰衣草 熏衣草

283 ya bao 芽胞 芽孢

284 ya bao gan jun 芽胞杆菌 芽孢杆菌

285 ya bao jun 芽胞菌 芽孢菌

286 ya guang 哑光 亚光

287 yan ci 言辞 言词

288 yan xi 筵席 宴席

289 yang wei 阳痿 阳萎

290 yi ji 艺妓 艺伎

291 yi zheng ci yan 义正辞严 义正词严

292 ying li 赢利 盈利

293 ying zhao nü 应召女 应招女

294 ying zhao nü lang 应召女郎 应招女郎

295 yong ren 用人 佣人

296 yu xue 淤血 瘀血

297 yue pian shi 月偏蚀 月偏食

298 yue quan shi 月全蚀 月全食

299 yue shi 月蚀 月食

300 zao ta 糟蹋 糟踏

301 zeng yu 赠予 赠与

302 zhan fu 黏附 粘附

303 zhan li 颤栗 战栗

304 zhang ben 帐本 账本

305 zhang dan 帐单 账单

306 zhang hao 帐号 账号

307 zhang hu 帐户 账户

308 zhang kuan 帐款 账款

309 zhang mu 帐目 账目

310 zhao ji 招集 召集

311 zhao mu 召募 招募

312 zhao shu 着数 招数

313 zhen han 震憾 震撼

314 zheng zhao 征召 征招

315 zhi ci 致辞 致词

316 zhi ding 制订 制定

317 zhi yi 置疑 质疑

318 zhi zhuo 执著 执着

319 zhuang huang 装璜 装潢

320 zhuang long zuo ya 装聋做哑 装聋作哑

321 zhuang zuo 装做 装作

322 zi ji 仔鸡 子鸡

323 zi shi 籽实 子实

324 zi ya lie zui 呲牙裂嘴 龇牙咧嘴

325 zong he zheng 综合征 综合症

326 zuo ai 做爱 作爱

327 zuo bi 做弊 作弊

328 zuo dong 做东 作东

329 zuo guang gao 做广告 作广告

330 zuo ke 做客 作客

331 zuo liao 作料 佐料

332 zuo luo 座落 坐落

333 zuo mei 做美 作美

334 zuo nong 做弄 作弄

335 zuo sheng 做声 作声

336 zuo wei 做为 作为

337 zuo xi 做戏 作戏

338 zuo xiu 做秀 作秀

339 zuo xuan chuan 做宣传 作宣传


Copyright © brucca 中德桥