中德桥词典
brucca Wörterbuch
中德桥词典
Direktsuche im Wörterbuch Deutsch ↔ Chinesisch 直接检索德汉词典和汉德词典
Suche mit Pinyin im Wörterbuch Chinesisch → Deutsch 用拼音检索汉德词典
Suche mit Pinyin oder Schriftzeichen in der DCS 用拼音或汉字检索中文字库
Konvertierung Pinyin ↔ Schriftzeichen 拼音汉字转换
Umlaute und Sonderzeichen 变元音和特殊字符
Suchhistorie 检索记录
Hilfe in deutscher Sprache 德语帮助
Hilfe in chinesischer Sprache 中文帮助
Index der chinesischen Schriftzeichen nach der Aussprache 汉字拼音检字表
Index der chinesischen Schriftzeichen nach den Radikalen 汉字部首检字表
Liste der unregelmäßigen deutschen Verben 德语不规则动词表
Registrieren 注册
Anmelden 登录
Desktopversion 桌面版

Vorladen

Chinesische Wörter mit Schreibvarianten im brucca Wörterbuch
中德桥词典对中文异形词的处理

Chinesische Wörter mit Schreibvarianten sind durchnummeriert. Hinter jeder Nummer werden zunächst die gleichlautenden Pinyin-Silben der Schreibvarianten eines Wortes angegeben, gefolgt von dem chinesischen Wort in der Schreibweise, die nicht in brucca Wörterbuch aufgenommen wird. Zuletzt wird die in brucca Wörterbuch aufgenommene Schreibvariante angegeben.

对有异形词的中文单词采用流水号编号。每一编号的后面是异形词的拼音,接着列出在中德桥词典中没有收录的异形词,最后是中德桥词典收录的中文单词。

1 an niu 按纽 按钮

2 an yu 案语 按语

3 ba da 吧嗒 吧哒

4 ba ji 吧唧 吧叽

5 ban shang zou wan 阪上走丸 坂上走丸

6 bao dao 报导 报道

7 bao gu 包谷 苞谷

8 bao guang 暴光 曝光

9 bao guang 爆光 曝光

10 bao lu 曝露 暴露

11 bao mu 保母 保姆

12 bao ya 暴牙 龅牙

13 bao you 保祐 保佑

14 bao zhang 报帐 报账

15 bei ci hou li 卑辞厚礼 卑词厚礼

16 bei shou 倍受 备受

17 bi gong bi jing 必恭必敬 毕恭毕敬

18 bi hua 笔划 笔画

19 bi hua 比画 比划

20 bi li 筚篥 荜栗

21 bi shou hua jiao 比手画脚 比手划脚

22 bing xing 秉性 禀性

23 bo hua 擘划 擘画

24 bu ke zhi yi 不可置疑 不可质疑

25 cai zi 菜籽 菜子

26 cai zi you 菜籽油 菜子油

27 cang cu 仓卒 仓促

28 cang cu 仓猝 仓促

29 cang huang 仓皇 仓惶

30 chan dui 搀兑 掺兑

31 chan huo 搀和 掺和

32 chan jia 搀假 掺假

33 chan za 搀杂 掺杂

34 che xiao 撤消 撤销

35 cheng fen 成份 成分

36 cheng xing 成型 成形

37 cheng xing ji 成型机 成形机

38 cheng xing jian 成型件 成形件

39 chi chu 踟躇 踟蹰

40 chou ye 抽咽 抽噎

41 chu jian sheng ren 怵见生人 憷见生人

42 chu mu jing xin 触目惊心 怵目惊心

43 chu sheng 畜牲 畜生

44 chu tou 怵头 憷头

45 chun pu 纯朴 淳朴

46 chuo yue 婥约 绰约

47 ci bu da yi 辞不达意 词不达意

48 ci dian 辞典 词典

49 ci fu 辞赋 词赋

50 ci ling 辞令 词令

51 ci shu 辞书 词书

52 ci song 辞讼 词讼

53 ci zao 辞藻 词藻

54 ci zhang 辞章 词章

55 cuo ci 措辞 措词

56 da gou 打勾 打钩

57 da leng zhan 打冷颤 打冷战

58 da zhan 打颤 打战

59 dan zhan xin jing 胆颤心惊 胆战心惊

60 dang ci 谠辞 谠词

61 dang zuo 当做 当作

62 de ke sa si 得克萨斯 德克萨斯

63 di da 嘀嗒 嘀哒

64 di xiao 抵销 抵消

65 diao tou 调头 掉头

66 ding dan 定单 订单

67 ding dang 玎珰 叮当

68 ding dang 丁当 叮当

69 ding gou 定购 订购

70 ding hun 定婚 订婚

71 ding huo 定货 订货

72 ding ling 玎玲 叮铃

73 ding zhi 定制 订制

74 ding zuo 定做 订做

75 du ji 妒忌 妒嫉

76 du jia 渡假 度假

77 du jia cun 渡假村 度假村

78 du jia di 渡假地 度假地

79 duan lian 锻练 锻炼

80 e mei 峨嵋 峨眉

81 e mei shan 峨嵋山 峨眉山

82 e mei yue 峨嵋月 峨眉月

83 e meng 噩梦 恶梦

84 fa chu 发怵 发憷

85 fan rong 烦冗 繁冗

86 fan suo 烦琐 繁琐

87 fan za 烦杂 繁杂

88 feng ying 逢迎 奉迎

89 fu yu xu ci 浮语虚辞 浮语虚词

90 ga ma 伽马 伽玛

91 gan ju 柑桔 柑橘

92 gao zhao 高着 高招

93 ge da 咯嗒 咯哒

94 ge deng 格登 咯噔

95 gen shen di gu 根深柢固 根深蒂固

96 gou hao 勾号 钩号

97 gou xuan 勾选 钩选

98 gu huo 鼓惑 蛊惑

99 gua zi 瓜籽 瓜子

100 han chen 寒伧 寒碜

101 han yi 涵意 含义

102 han yi 涵义 含义

103 han yi 含意 含义

104 han zhan 寒颤 寒战

105 hao gao wu yuan 好高务远 好高骛远

106 hao gao wu yuan 好高鹜远 好高骛远

107 hao jiao 嚎叫 号叫

108 hao jiao 嗥叫 号叫

109 he chi 喝斥 呵斥

110 heng heng ji ji 哼哼唧唧 哼哼叽叽

111 heng ji 哼唧 哼叽

112 hu shao 唿哨 呼哨

113 hu wei 糊味 煳味

114 huan dang 换档 换挡

115 huan ying ci 欢迎辞 欢迎词

116 huan zhang 还帐 还账

117 huang bo 黄柏 黄檗

118 hun shui mo yu 混水摸鱼 浑水摸鱼

119 hun zhuo 混浊 浑浊

120 huo xing tan 活性碳 活性炭

121 ji cai 忌才 嫉才

122 ji du 忌妒 嫉妒

123 ji hen 忌恨 嫉恨

124 ji qu ao ya 诘屈聱牙 佶屈聱牙

125 ji su 疾速 急速

126 jia ju 家俱 家具

127 jia ke shan 茄克衫 夹克衫

128 jian zhen 减震 减振

129 jian zhen qi 减震器 减振器

130 jian zi 趼子 茧子

131 jiao fei 缴费 交费

132 jiao hu 焦糊 焦煳

133 jiao hu wei 焦糊味 焦煳味

134 jiao na 缴纳 交纳

135 jiao shui 缴税 交税

136 jie zhang 借帐 借账

137 jie zhang 结帐 结账

138 jing cai 精采 精彩

139 jing ci 敬辞 敬词

140 ju cu 侷促 局促

141 ju cu 跼促 局促

142 ju hong 桔红 橘红

143 ju huang 桔黄 橘黄

144 ju se 桔色 橘色

145 ju zi 桔子 橘子

146 jue bu 绝不 决不

147 jue bu neng 绝不能 决不能

148 jue bu yao 绝不要 决不要

149 jue jiang 倔强 倔犟

150 jue zui 噘嘴 撅嘴

151 ka cha 喀嚓 咔嚓

152 ka da 咔嗒 咔哒

153 kan cha 勘察 勘查

154 kan zuo 看做 看作

155 kao hu 烤糊 烤煳

156 kui hua zi 葵花籽 葵花子

157 lan se 兰色 蓝色

158 lao jian 老趼 老茧

159 leng zhan 冷颤 冷战

160 liao wang 了望 瞭望

161 lin yin dao 林阴道 林荫道

162 ling ai 令嫒 令爱

163 liu da 蹓跶 溜达

164 liu gou 蹓狗 遛狗

165 liu lian 留连 流连

166 liu lian wang fan 留连忘返 流连忘返

167 liu yan fei yu 流言蜚语 流言飞语

168 lu xiang 录象 录像

169 lu xiang 录相 录像

170 luo suo 啰唆 啰嗦

171 ma huang 蚂蝗 蚂蟥

172 mao zei 蟊贼 毛贼

173 men shuan 门栓 门闩

174 meng long 朦胧 蒙眬

175 meng long 曚昽 蒙眬

176 meng long 矇眬 蒙眬

177 ming fu qi shi 名副其实 名符其实

178 mo ca 磨擦 摩擦

179 mo lian 磨练 磨炼

180 mo quan ca zhang 磨拳擦掌 摩拳擦掌

181 nian chou 粘稠 黏稠

182 nian chou du 粘稠度 黏稠度

183 nian du 粘度 黏度

184 nian hu 黏乎 黏糊

185 nian hu hu 黏乎乎 黏糊糊

186 nian mo 粘膜 黏膜

187 nian mo yan 粘膜炎 黏膜炎

188 nian qing 年青 年轻

189 nian qing ren 年青人 年轻人

190 nian tu 粘土 黏土

191 nian xing 粘性 黏性

192 nian ya 辗压 碾压

193 nian ye 粘液 黏液

194 nian yu 鲇鱼 鲶鱼

195 nian zhi 粘滞 黏滞

196 nian zhi du 粘滞度 黏滞度

197 nian zhi xing 粘滞性 黏滞性

198 niu kou 钮扣 纽扣

199 pa da 啪嗒 啪哒

200 pi pa 劈啪 噼啪

201 pian duan 片断 片段

202 pian xian 蹁跹 翩跹

203 piao bo 飘泊 漂泊

204 piao miao 飘渺 缥缈

205 ping xin er lun 凭心而论 平心而论

206 qi dong 起动 启动

207 qi gang 汽缸 气缸

208 qi ta 其它 其他

209 qi yu xuan ang 气宇轩昂 器宇轩昂

210 qia ji 髂嵴 髂脊

211 qian ding 签定 签订

212 qiong long 穹隆 穹窿

213 ren cai 人材 人才

214 ri pian shi 日偏蚀 日偏食

215 ri quan shi 日全蚀 日全食

216 ri shi 日蚀 日食

217 sang shen 桑葚 桑椹

218 sha che 煞车 刹车

219 shan ban 舢板 舢舨

220 shan ji 山嵴 山脊

221 shan shuo qi ci 闪烁其辞 闪烁其词

222 shao hu 烧糊 烧煳

223 shen fen 身分 身份

224 shen fu 神甫 神父

225 shi wu zhao ling 失物招领 拾物招领

226 shi wu zhao ling chu 失物招领处 拾物招领处

227 shu tong 书僮 书童

228 shui fen 水份 水分

229 shui zheng qi 水蒸汽 水蒸气

230 shuo ci 说辞 说词

231 si wei 思惟 思维

232 su li shi 苏黎士 苏黎世

233 suan bu la ji 酸不拉唧 酸不拉叽

234 tan si 潭思 覃思

235 tang shui 趟水 蹚水

236 ti pang 蹄髈 蹄膀

237 tiao suo 调唆 挑唆

238 tong pu 僮仆 童仆

239 tu qiong bi shou xian 图穷匕首见 图穷匕首现

240 tu qiong bi xian 图穷匕见 图穷匕现

241 tu yuan 突缘 凸缘

242 tui se 退色 褪色

243 tuo ci 托辞 托词

244 tuo tie 妥贴 妥帖

245 tuo ye 拖拽 拖曳

246 wei du 惟独 唯独

247 wei guo 委过 诿过

248 wei kong 惟恐 唯恐

249 wei miao wei xiao 维妙维肖 惟妙惟肖

250 wei ming shi cong 惟命是从 唯命是从

251 wei wo du zun 惟我独尊 唯我独尊

252 wei yi 委蛇 逶迤

253 wei yi 惟一 唯一

254 wei you 惟有 唯有

255 wen cai 文彩 文采

256 wen ci 文辞 文词

257 wen shen 文身 纹身

258 wu rong zhi yi 无容置疑 无容质疑

259 wu yong zhi yi 毋庸置疑 毋庸质疑

260 wuyong 无庸 毋庸

261 xi shui 嬉水 戏水

262 xiang xiang 想像 想象

263 xiang xiang li 想像力 想象力

264 xiang xing che 厢型车 箱型车

265 xiao hun 消魂 销魂

266 xiao mi mi 笑咪咪 笑眯眯

267 xiao ti da zuo 小题大作 小题大做

268 xiao zhang 销帐 销账

269 xie lou 泄露 泄漏

270 xuan niu 旋纽 旋钮

271 xuan wo 旋涡 漩涡

272 xun lian 训炼 训练

273 xun yi cao 薰衣草 熏衣草

274 ya bao 芽胞 芽孢

275 ya bao gan jun 芽胞杆菌 芽孢杆菌

276 ya bao jun 芽胞菌 芽孢菌

277 ya guang 哑光 亚光

278 yan ci 言辞 言词

279 yan xi 筵席 宴席

280 yang wei 阳痿 阳萎

281 yi zheng ci yan 义正辞严 义正词严

282 ying li 赢利 盈利

283 ying zhao nü 应召女 应招女

284 ying zhao nü lang 应召女郎 应招女郎

285 yong ren 用人 佣人

286 yu xue 淤血 瘀血

287 yue pian shi 月偏蚀 月偏食

288 yue quan shi 月全蚀 月全食

289 yue shi 月蚀 月食

290 zao ta 糟蹋 糟踏

291 zhan fu 黏附 粘附

292 zhan li 颤栗 战栗

293 zhang ben 帐本 账本

294 zhang dan 帐单 账单

295 zhang hao 帐号 账号

296 zhang hu 帐户 账户

297 zhang kuan 帐款 账款

298 zhang mu 帐目 账目

299 zhao ji 招集 召集

300 zhao mu 召募 招募

301 zhao shu 着数 招数

302 zhen han 震憾 震撼

303 zheng zhao 征召 征招

304 zhi ci 致辞 致词

305 zhi ding 制订 制定

306 zhi yi 置疑 质疑

307 zhi zhuo 执著 执着

308 zhuang huang 装璜 装潢

309 zhuang long zuo ya 装聋做哑 装聋作哑

310 zhuang zuo 装做 装作

311 zi ji 仔鸡 子鸡

312 zi shi 籽实 子实

313 zi ya lie zui 呲牙裂嘴 龇牙咧嘴

314 zong he zheng 综合征 综合症

315 zuo ai 做爱 作爱

316 zuo bi 做弊 作弊

317 zuo dong 做东 作东

318 zuo ke 做客 作客

319 zuo liao 作料 佐料

320 zuo luo 座落 坐落

321 zuo mei 做美 作美

322 zuo nong 做弄 作弄

323 zuo sheng 做声 作声

324 zuo wei 做为 作为

325 zuo xiu 做秀 作秀


Copyright © brucca 中德桥