中德桥词典
brucca Wörterbuch
中德桥词典
Direktsuche im Wörterbuch Deutsch ↔ Chinesisch 直接检索德汉词典和汉德词典
Suche mit Pinyin im Wörterbuch Chinesisch → Deutsch 用拼音检索汉德词典
Suche mit Pinyin oder Schriftzeichen in der DCS 用拼音或汉字检索中文字库
Konvertierung Pinyin ↔ Schriftzeichen 拼音汉字转换
Umlaute und Sonderzeichen 变元音和特殊字符
Suchhistorie 检索记录
Hilfe in deutscher Sprache 德语帮助
Hilfe in chinesischer Sprache 中文帮助
Index der chinesischen Schriftzeichen nach der Aussprache 汉字拼音检字表
Index der chinesischen Schriftzeichen nach den Radikalen 汉字部首检字表
unregelmäßige deutsche Verben 德语不规则动词
Anmelden 登录
Konvertierung Vereinfachtes Chinesisch ↔ Traditionelles Chinesisch 汉字简繁体转换

Vorladen

Chinesische Wörter mit Schreibvarianten im brucca Wörterbuch
中德桥词典对中文异形词的处理

Chinesische Wörter mit Schreibvarianten sind durchnummeriert. Hinter jeder Nummer werden zunächst die gleichlautenden Pinyin-Silben der Schreibvarianten eines Wortes angegeben, gefolgt von dem chinesischen Wort in der Schreibweise, die nicht in brucca Wörterbuch aufgenommen wird. Zuletzt wird die in brucca Wörterbuch aufgenommene Schreibvariante angegeben.

对有异形词的中文单词采用流水号编号。每一编号的后面是异形词的拼音,接着列出在中德桥词典中没有收录的异形词,最后是中德桥词典收录的中文单词。

1 an niu 按纽 按钮

2 an yu 案语 按语

3 ba da 吧嗒 吧哒

4 ba ji 吧唧 吧叽

5 ban shang zou wan 阪上走丸 坂上走丸

6 bao dao 报导 报道

7 bao gu 包谷 苞谷

8 bao guang 暴光 曝光

9 bao guang 爆光 曝光

10 bao lu 曝露 暴露

11 bao mu 保母 保姆

12 bao ya 暴牙 龅牙

13 bao you 保祐 保佑

14 bao zhang 报帐 报账

15 bei ci hou li 卑辞厚礼 卑词厚礼

16 bei shou 倍受 备受

17 bi gong bi jing 必恭必敬 毕恭毕敬

18 bi hua 笔划 笔画

19 bi hua 比画 比划

20 bi li 筚篥 荜栗

21 bi shou hua jiao 比手画脚 比手划脚

22 bing xing 秉性 禀性

23 bo hua 擘划 擘画

24 bu ke zhi yi 不可置疑 不可质疑

25 cai zi 菜籽 菜子

26 cai zi you 菜籽油 菜子油

27 cang cu 仓卒 仓促

28 cang cu 仓猝 仓促

29 cang huang 仓皇 仓惶

30 chan dui 搀兑 掺兑

31 chan huo 搀和 掺和

32 chan jia 搀假 掺假

33 chan za 搀杂 掺杂

34 che xiao 撤消 撤销

35 cheng fen 成份 成分

36 cheng xing 成型 成形

37 cheng xing ji 成型机 成形机

38 cheng xing jian 成型件 成形件

39 chi chu 踟躇 踟蹰

40 chou ye 抽咽 抽噎

41 chu jian sheng ren 怵见生人 憷见生人

42 chu mu jing xin 触目惊心 怵目惊心

43 chu sheng 畜牲 畜生

44 chu tou 怵头 憷头

45 chun pu 纯朴 淳朴

46 chuo yue 婥约 绰约

47 ci bu da yi 辞不达意 词不达意

48 ci dian 辞典 词典

49 ci fu 辞赋 词赋

50 ci ling 辞令 词令

51 ci shu 辞书 词书

52 ci song 辞讼 词讼

53 ci zao 辞藻 词藻

54 ci zhang 辞章 词章

55 cuo ci 措辞 措词

56 da gou 打勾 打钩

57 da leng zhan 打冷颤 打冷战

58 da zhan 打颤 打战

59 dan zhan xin jing 胆颤心惊 胆战心惊

60 dang ci 谠辞 谠词

61 dang zuo 当做 当作

62 de ke sa si 得克萨斯 德克萨斯

63 di da 嘀嗒 嘀哒

64 di xiao 抵销 抵消

65 diao tou 调头 掉头

66 ding dan 定单 订单

67 ding dang 玎珰 叮当

68 ding dang 丁当 叮当

69 ding gou 定购 订购

70 ding hun 定婚 订婚

71 ding huo 定货 订货

72 ding ling 玎玲 叮铃

73 ding zhi 定制 订制

74 ding zuo 定做 订做

75 du ji 妒忌 妒嫉

76 du jia 渡假 度假

77 du jia cun 渡假村 度假村

78 du jia di 渡假地 度假地

79 duan lian 锻练 锻炼

80 e mei 峨嵋 峨眉

81 e mei shan 峨嵋山 峨眉山

82 e mei yue 峨嵋月 峨眉月

83 e meng 噩梦 恶梦

84 fa chu 发怵 发憷

85 fan rong 烦冗 繁冗

86 fan suo 烦琐 繁琐

87 fan za 烦杂 繁杂

88 feng ying 逢迎 奉迎

89 feng yun 丰韵 风韵

90 feng zi 丰姿 风姿

91 fu yu xu ci 浮语虚辞 浮语虚词

92 ga ma 伽马 伽玛

93 gan ju 柑桔 柑橘

94 gao zhao 高着 高招

95 ge da 咯嗒 咯哒

96 ge deng 格登 咯噔

97 gen shen di gu 根深柢固 根深蒂固

98 gou hao 勾号 钩号

99 gou quan 勾拳 钩拳

100 gou xuan 勾选 钩选

101 gu huo 鼓惑 蛊惑

102 gua zi 瓜籽 瓜子

103 han chen 寒伧 寒碜

104 han yi 涵意 含义

105 han yi 涵义 含义

106 han yi 含意 含义

107 han zhan 寒颤 寒战

108 hao gao wu yuan 好高务远 好高骛远

109 hao gao wu yuan 好高鹜远 好高骛远

110 hao jiao 嚎叫 号叫

111 hao jiao 嗥叫 号叫

112 he chi 喝斥 呵斥

113 heng heng ji ji 哼哼唧唧 哼哼叽叽

114 heng ji 哼唧 哼叽

115 hu shao 唿哨 呼哨

116 hu wei 糊味 煳味

117 huan dang 换档 换挡

118 huan ying ci 欢迎辞 欢迎词

119 huan zhang 还帐 还账

120 huang bo 黄柏 黄檗

121 hun shui mo yu 混水摸鱼 浑水摸鱼

122 hun zhuo 混浊 浑浊

123 huo xing tan 活性碳 活性炭

124 ji cai 忌才 嫉才

125 ji du 忌妒 嫉妒

126 ji hen 忌恨 嫉恨

127 ji qu ao ya 诘屈聱牙 佶屈聱牙

128 ji su 疾速 急速

129 jia ju 家俱 家具

130 jia ke shan 茄克衫 夹克衫

131 jian zhen 减震 减振

132 jian zhen qi 减震器 减振器

133 jian zi 趼子 茧子

134 jiao fei 缴费 交费

135 jiao hu 焦糊 焦煳

136 jiao hu wei 焦糊味 焦煳味

137 jiao na 缴纳 交纳

138 jiao shui 缴税 交税

139 jie zhang 借帐 借账

140 jie zhang 结帐 结账

141 jing cai 精采 精彩

142 jing ci 敬辞 敬词

143 ju cu 侷促 局促

144 ju cu 跼促 局促

145 ju hong 桔红 橘红

146 ju huang 桔黄 橘黄

147 ju se 桔色 橘色

148 ju zi 桔子 橘子

149 jue bu 绝不 决不

150 jue bu neng 绝不能 决不能

151 jue bu yao 绝不要 决不要

152 jue jiang 倔强 倔犟

153 jue zui 噘嘴 撅嘴

154 ka cha 喀嚓 咔嚓

155 ka da 咔嗒 咔哒

156 kan cha 勘察 勘查

157 kan zuo 看做 看作

158 kao hu 烤糊 烤煳

159 kui hua zi 葵花籽 葵花子

160 lan se 兰色 蓝色

161 lao jian 老趼 老茧

162 leng zhan 冷颤 冷战

163 liao wang 了望 瞭望

164 lin yin dao 林阴道 林荫道

165 ling ai 令嫒 令爱

166 liu da 蹓跶 溜达

167 liu gou 蹓狗 遛狗

168 liu lian 留连 流连

169 liu lian wang fan 留连忘返 流连忘返

170 liu yan fei yu 流言蜚语 流言飞语

171 lu xiang 录象 录像

172 lu xiang 录相 录像

173 luo suo 啰唆 啰嗦

174 ma huang 蚂蝗 蚂蟥

175 mao zei 蟊贼 毛贼

176 men shuan 门栓 门闩

177 meng long 朦胧 蒙眬

178 meng long 曚昽 蒙眬

179 meng long 矇眬 蒙眬

180 ming fu qi shi 名副其实 名符其实

181 mo ca 磨擦 摩擦

182 mo lian 磨练 磨炼

183 mo quan ca zhang 磨拳擦掌 摩拳擦掌

184 nian chou 粘稠 黏稠

185 nian chou du 粘稠度 黏稠度

186 nian du 粘度 黏度

187 nian hu 黏乎 黏糊

188 nian hu hu 黏乎乎 黏糊糊

189 nian mo 粘膜 黏膜

190 nian mo yan 粘膜炎 黏膜炎

191 nian qing 年青 年轻

192 nian qing ren 年青人 年轻人

193 nian tu 粘土 黏土

194 nian xing 粘性 黏性

195 nian ya 辗压 碾压

196 nian ye 粘液 黏液

197 nian yu 鲇鱼 鲶鱼

198 nian zhi 粘滞 黏滞

199 nian zhi du 粘滞度 黏滞度

200 nian zhi xing 粘滞性 黏滞性

201 niu kou 钮扣 纽扣

202 pa da 啪嗒 啪哒

203 pi pa 劈啪 噼啪

204 pian duan 片断 片段

205 pian xian 蹁跹 翩跹

206 piao bo 飘泊 漂泊

207 piao miao 飘渺 缥缈

208 ping xin er lun 凭心而论 平心而论

209 qi dong 起动 启动

210 qi gang 汽缸 气缸

211 qi ta 其它 其他

212 qi yu xuan ang 气宇轩昂 器宇轩昂

213 qia ji 髂嵴 髂脊

214 qian ding 签定 签订

215 qiong long 穹隆 穹窿

216 ren cai 人材 人才

217 ri pian shi 日偏蚀 日偏食

218 ri quan shi 日全蚀 日全食

219 ri shi 日蚀 日食

220 sang shen 桑葚 桑椹

221 sha che 煞车 刹车

222 shan ban 舢板 舢舨

223 shan ji 山嵴 山脊

224 shan shuo qi ci 闪烁其辞 闪烁其词

225 shao hu 烧糊 烧煳

226 shen fen 身分 身份

227 shen fu 神甫 神父

228 shi wu zhao ling 失物招领 拾物招领

229 shi wu zhao ling chu 失物招领处 拾物招领处

230 shu tong 书僮 书童

231 shui fen 水份 水分

232 shui zheng qi 水蒸汽 水蒸气

233 shuo ci 说辞 说词

234 si wei 思惟 思维

235 su li shi 苏黎士 苏黎世

236 suan bu la ji 酸不拉唧 酸不拉叽

237 tan si 潭思 覃思

238 tang shui 趟水 蹚水

239 ti pang 蹄髈 蹄膀

240 tiao suo 调唆 挑唆

241 tong pu 僮仆 童仆

242 tu qiong bi shou xian 图穷匕首见 图穷匕首现

243 tu qiong bi xian 图穷匕见 图穷匕现

244 tu yuan 突缘 凸缘

245 tui se 退色 褪色

246 tuo ci 托辞 托词

247 tuo tie 妥贴 妥帖

248 tuo ye 拖拽 拖曳

249 wei du 惟独 唯独

250 wei guo 委过 诿过

251 wei kong 惟恐 唯恐

252 wei miao wei xiao 维妙维肖 惟妙惟肖

253 wei ming shi cong 惟命是从 唯命是从

254 wei wo du zun 惟我独尊 唯我独尊

255 wei yi 委蛇 逶迤

256 wei yi 惟一 唯一

257 wei you 惟有 唯有

258 wen cai 文彩 文采

259 wen ci 文辞 文词

260 wen shen 文身 纹身

261 wu rong zhi yi 无容置疑 无容质疑

262 wu yong zhi yi 毋庸置疑 毋庸质疑

263 wuyong 无庸 毋庸

264 xi shui 嬉水 戏水

265 xiang xiang 想像 想象

266 xiang xiang li 想像力 想象力

267 xiang xing che 厢型车 箱型车

268 xiao hun 消魂 销魂

269 xiao mi mi 笑咪咪 笑眯眯

270 xiao ti da zuo 小题大作 小题大做

271 xiao zhang 销帐 销账

272 xie lou 泄露 泄漏

273 xuan niu 旋纽 旋钮

274 xuan wo 旋涡 漩涡

275 xun lian 训炼 训练

276 xun yi cao 薰衣草 熏衣草

277 ya bao 芽胞 芽孢

278 ya bao gan jun 芽胞杆菌 芽孢杆菌

279 ya bao jun 芽胞菌 芽孢菌

280 ya guang 哑光 亚光

281 yan ci 言辞 言词

282 yan xi 筵席 宴席

283 yang wei 阳痿 阳萎

284 yi ji 艺妓 艺伎

285 yi zheng ci yan 义正辞严 义正词严

286 ying li 赢利 盈利

287 ying zhao nü 应召女 应招女

288 ying zhao nü lang 应召女郎 应招女郎

289 yong ren 用人 佣人

290 yu xue 淤血 瘀血

291 yue pian shi 月偏蚀 月偏食

292 yue quan shi 月全蚀 月全食

293 yue shi 月蚀 月食

294 zao ta 糟蹋 糟踏

295 zeng yu 赠予 赠与

296 zhan fu 黏附 粘附

297 zhan li 颤栗 战栗

298 zhang ben 帐本 账本

299 zhang dan 帐单 账单

300 zhang hao 帐号 账号

301 zhang hu 帐户 账户

302 zhang kuan 帐款 账款

303 zhang mu 帐目 账目

304 zhao ji 招集 召集

305 zhao mu 召募 招募

306 zhao shu 着数 招数

307 zhen han 震憾 震撼

308 zheng zhao 征召 征招

309 zhi ci 致辞 致词

310 zhi ding 制订 制定

311 zhi yi 置疑 质疑

312 zhi zhuo 执著 执着

313 zhuang huang 装璜 装潢

314 zhuang long zuo ya 装聋做哑 装聋作哑

315 zhuang zuo 装做 装作

316 zi ji 仔鸡 子鸡

317 zi shi 籽实 子实

318 zi ya lie zui 呲牙裂嘴 龇牙咧嘴

319 zong he zheng 综合征 综合症

320 zuo ai 做爱 作爱

321 zuo bi 做弊 作弊

322 zuo dong 做东 作东

323 zuo guang gao 做广告 作广告

324 zuo ke 做客 作客

325 zuo liao 作料 佐料

326 zuo luo 座落 坐落

327 zuo mei 做美 作美

328 zuo nong 做弄 作弄

329 zuo sheng 做声 作声

330 zuo wei 做为 作为

331 zuo xiu 做秀 作秀

332 zuo xuan chuan 做宣传 作宣传


Copyright © brucca 中德桥