中德桥词典
brucca Wörterbuch
中德桥词典
Direktsuche im Wörterbuch Deutsch ↔ Chinesisch 直接检索德汉词典和汉德词典
Suche mit Pinyin im Wörterbuch Chinesisch → Deutsch 用拼音检索汉德词典
Suche mit Pinyin oder Schriftzeichen in der DCS 用拼音或汉字检索中文字库
Konvertierung Pinyin ↔ Schriftzeichen 拼音汉字转换
Umlaute und Sonderzeichen 变元音和特殊字符
Suchhistorie 检索记录
Hilfe in deutscher Sprache 德语帮助
Hilfe in chinesischer Sprache 中文帮助
Index der chinesischen Schriftzeichen nach der Aussprache 汉字拼音检字表
Index der chinesischen Schriftzeichen nach den Radikalen 汉字部首检字表
unregelmäßige deutsche Verben 德语不规则动词
Anmelden 登录
Konvertierung Vereinfachtes Chinesisch ↔ Traditionelles Chinesisch 汉字简繁体转换

Vorladen

Chinesische Wörter mit Schreibvarianten im brucca Wörterbuch
中德桥词典对中文异形词的处理

Chinesische Wörter mit Schreibvarianten sind durchnummeriert. Hinter jeder Nummer werden zunächst die gleichlautenden Pinyin-Silben der Schreibvarianten eines Wortes angegeben, gefolgt von dem chinesischen Wort in der Schreibweise, die nicht in brucca Wörterbuch aufgenommen wird. Zuletzt wird die in brucca Wörterbuch aufgenommene Schreibvariante angegeben.

对有异形词的中文单词采用流水号编号。每一编号的后面是异形词的拼音,接着列出在中德桥词典中没有收录的异形词,最后是中德桥词典收录的中文单词。

1 an niu 按纽 按钮

2 an yu 案语 按语

3 ba da 吧嗒 吧哒

4 ba ji 吧唧 吧叽

5 ban shang zou wan 阪上走丸 坂上走丸

6 bao dao 报导 报道

7 bao gu 包谷 苞谷

8 bao guang 暴光 曝光

9 bao guang 爆光 曝光

10 bao lu 曝露 暴露

11 bao mu 保母 保姆

12 bao ya 暴牙 龅牙

13 bao you 保祐 保佑

14 bao zhang 报帐 报账

15 bei ci hou li 卑辞厚礼 卑词厚礼

16 bei shou 倍受 备受

17 bi gong bi jing 必恭必敬 毕恭毕敬

18 bi hua 笔划 笔画

19 bi hua 比画 比划

20 bi li 筚篥 荜栗

21 bi shou hua jiao 比手画脚 比手划脚

22 bing xing 秉性 禀性

23 bo hua 擘划 擘画

24 bu ke zhi yi 不可置疑 不可质疑

25 cai zi 菜籽 菜子

26 cai zi you 菜籽油 菜子油

27 cang cu 仓卒 仓促

28 cang cu 仓猝 仓促

29 cang huang 仓皇 仓惶

30 chan dui 搀兑 掺兑

31 chan huo 搀和 掺和

32 chan jia 搀假 掺假

33 chan za 搀杂 掺杂

34 che xiao 撤消 撤销

35 cheng fen 成份 成分

36 cheng xing 成型 成形

37 cheng xing ji 成型机 成形机

38 cheng xing jian 成型件 成形件

39 chi chu 踟躇 踟蹰

40 chou ye 抽咽 抽噎

41 chu jian sheng ren 怵见生人 憷见生人

42 chu mu jing xin 触目惊心 怵目惊心

43 chu sheng 畜牲 畜生

44 chu tou 怵头 憷头

45 chun cai 蠢材 蠢才

46 chun pu 纯朴 淳朴

47 chuo yue 婥约 绰约

48 ci bu da yi 辞不达意 词不达意

49 ci dian 辞典 词典

50 ci fu 辞赋 词赋

51 ci ling 辞令 词令

52 ci shu 辞书 词书

53 ci song 辞讼 词讼

54 ci zao 辞藻 词藻

55 ci zhang 辞章 词章

56 cuo ci 措辞 措词

57 da gou 打勾 打钩

58 da leng zhan 打冷颤 打冷战

59 da zhan 打颤 打战

60 dai xiao 带孝 戴孝

61 dan zhan xin jing 胆颤心惊 胆战心惊

62 dang ci 谠辞 谠词

63 dang zuo 当做 当作

64 de ke sa si 得克萨斯 德克萨斯

65 di da 嘀嗒 嘀哒

66 di xiao 抵销 抵消

67 diao tou 调头 掉头

68 ding dan 定单 订单

69 ding dang 玎珰 叮当

70 ding dang 丁当 叮当

71 ding gou 定购 订购

72 ding hun 定婚 订婚

73 ding huo 定货 订货

74 ding ling 玎玲 叮铃

75 ding zhi 定制 订制

76 ding zuo 定做 订做

77 du ji 妒忌 妒嫉

78 du jia 渡假 度假

79 du jia cun 渡假村 度假村

80 du jia di 渡假地 度假地

81 duan lian 锻练 锻炼

82 e mei 峨嵋 峨眉

83 e mei shan 峨嵋山 峨眉山

84 e mei yue 峨嵋月 峨眉月

85 e meng 噩梦 恶梦

86 fa chu 发怵 发憷

87 fan rong 烦冗 繁冗

88 fan suo 烦琐 繁琐

89 fan za 烦杂 繁杂

90 feng ying 逢迎 奉迎

91 feng yun 丰韵 风韵

92 feng zi 丰姿 风姿

93 fu yu xu ci 浮语虚辞 浮语虚词

94 ga ma 伽马 伽玛

95 gan ju 柑桔 柑橘

96 gao zhao 高着 高招

97 ge da 咯嗒 咯哒

98 ge deng 格登 咯噔

99 gen shen di gu 根深柢固 根深蒂固

100 gou hao 勾号 钩号

101 gou quan 勾拳 钩拳

102 gou xuan 勾选 钩选

103 gu huo 鼓惑 蛊惑

104 gua zi 瓜籽 瓜子

105 han chen 寒伧 寒碜

106 han yi 涵意 含义

107 han yi 涵义 含义

108 han yi 含意 含义

109 han zhan 寒颤 寒战

110 hao gao wu yuan 好高务远 好高骛远

111 hao gao wu yuan 好高鹜远 好高骛远

112 hao jiao 嚎叫 号叫

113 hao jiao 嗥叫 号叫

114 he chi 喝斥 呵斥

115 heng heng ji ji 哼哼唧唧 哼哼叽叽

116 heng ji 哼唧 哼叽

117 hu shao 唿哨 呼哨

118 hu wei 糊味 煳味

119 huan dang 换档 换挡

120 huan ying ci 欢迎辞 欢迎词

121 huan zhang 还帐 还账

122 huang bo 黄柏 黄檗

123 hun shui mo yu 混水摸鱼 浑水摸鱼

124 hun zhuo 混浊 浑浊

125 huo xing tan 活性碳 活性炭

126 ji cai 忌才 嫉才

127 ji chi 疾驰 急驰

128 ji du 忌妒 嫉妒

129 ji hen 忌恨 嫉恨

130 ji qu ao ya 诘屈聱牙 佶屈聱牙

131 ji su 疾速 急速

132 jia ju 家俱 家具

133 jia ke shan 茄克衫 夹克衫

134 jian zhen 减震 减振

135 jian zhen qi 减震器 减振器

136 jian zi 趼子 茧子

137 jiao fei 缴费 交费

138 jiao hu 焦糊 焦煳

139 jiao hu wei 焦糊味 焦煳味

140 jiao na 缴纳 交纳

141 jiao shui 缴税 交税

142 jie zhang 借帐 借账

143 jie zhang 结帐 结账

144 jing cai 精采 精彩

145 jing ci 敬辞 敬词

146 ju cu 侷促 局促

147 ju cu 跼促 局促

148 ju hong 桔红 橘红

149 ju huang 桔黄 橘黄

150 ju se 桔色 橘色

151 ju zi 桔子 橘子

152 jue bu 绝不 决不

153 jue bu neng 绝不能 决不能

154 jue bu yao 绝不要 决不要

155 jue jiang 倔强 倔犟

156 jue zui 噘嘴 撅嘴

157 ka cha 喀嚓 咔嚓

158 ka da 咔嗒 咔哒

159 kan cha 勘察 勘查

160 kan zuo 看做 看作

161 kao hu 烤糊 烤煳

162 kui hua zi 葵花籽 葵花子

163 lan se 兰色 蓝色

164 lao jian 老趼 老茧

165 leng zhan 冷颤 冷战

166 lian shu 连署 联署

167 liao wang 了望 瞭望

168 lin yin dao 林阴道 林荫道

169 ling ai 令嫒 令爱

170 liu da 蹓跶 溜达

171 liu gou 蹓狗 遛狗

172 liu lian 留连 流连

173 liu lian wang fan 留连忘返 流连忘返

174 liu yan fei yu 流言蜚语 流言飞语

175 lu xiang 录象 录像

176 lu xiang 录相 录像

177 luo suo 啰唆 啰嗦

178 ma huang 蚂蝗 蚂蟥

179 mao zei 蟊贼 毛贼

180 men shuan 门栓 门闩

181 meng long 朦胧 蒙眬

182 meng long 曚昽 蒙眬

183 meng long 矇眬 蒙眬

184 ming fu qi shi 名副其实 名符其实

185 mo ca 磨擦 摩擦

186 mo lian 磨练 磨炼

187 mo quan ca zhang 磨拳擦掌 摩拳擦掌

188 nian chou 粘稠 黏稠

189 nian chou du 粘稠度 黏稠度

190 nian du 粘度 黏度

191 nian hu 黏乎 黏糊

192 nian hu hu 黏乎乎 黏糊糊

193 nian mo 粘膜 黏膜

194 nian mo yan 粘膜炎 黏膜炎

195 nian qing 年青 年轻

196 nian qing ren 年青人 年轻人

197 nian tu 粘土 黏土

198 nian xing 粘性 黏性

199 nian ya 辗压 碾压

200 nian ye 粘液 黏液

201 nian yu 鲇鱼 鲶鱼

202 nian zhi 粘滞 黏滞

203 nian zhi du 粘滞度 黏滞度

204 nian zhi xing 粘滞性 黏滞性

205 niu kou 钮扣 纽扣

206 pa da 啪嗒 啪哒

207 pi pa 劈啪 噼啪

208 pian duan 片断 片段

209 pian xian 蹁跹 翩跹

210 piao bo 飘泊 漂泊

211 piao miao 飘渺 缥缈

212 ping xin er lun 凭心而论 平心而论

213 qi dong 起动 启动

214 qi gang 汽缸 气缸

215 qi ta 其它 其他

216 qi yu xuan ang 气宇轩昂 器宇轩昂

217 qia ji 髂嵴 髂脊

218 qian ding 签定 签订

219 qiong long 穹隆 穹窿

220 ren cai 人材 人才

221 ri pian shi 日偏蚀 日偏食

222 ri quan shi 日全蚀 日全食

223 ri shi 日蚀 日食

224 sang shen 桑葚 桑椹

225 sha che 煞车 刹车

226 sha guo 沙锅 砂锅

227 shan ban 舢板 舢舨

228 shan ji 山嵴 山脊

229 shan shuo qi ci 闪烁其辞 闪烁其词

230 shao hu 烧糊 烧煳

231 shen fen 身分 身份

232 shen fu 神甫 神父

233 shi wu zhao ling 失物招领 拾物招领

234 shi wu zhao ling chu 失物招领处 拾物招领处

235 shu tong 书僮 书童

236 shui fen 水份 水分

237 shui zheng qi 水蒸汽 水蒸气

238 shuo ci 说辞 说词

239 si wei 思惟 思维

240 su li shi 苏黎士 苏黎世

241 suan bu la ji 酸不拉唧 酸不拉叽

242 tan si 潭思 覃思

243 tang shui 趟水 蹚水

244 ti pang 蹄髈 蹄膀

245 tiao suo 调唆 挑唆

246 tong pu 僮仆 童仆

247 tu qiong bi shou xian 图穷匕首见 图穷匕首现

248 tu qiong bi xian 图穷匕见 图穷匕现

249 tu yuan 突缘 凸缘

250 tui se 退色 褪色

251 tuo ci 托辞 托词

252 tuo tie 妥贴 妥帖

253 tuo ye 拖拽 拖曳

254 wei du 惟独 唯独

255 wei guo 委过 诿过

256 wei kong 惟恐 唯恐

257 wei miao wei xiao 维妙维肖 惟妙惟肖

258 wei ming shi cong 惟命是从 唯命是从

259 wei wo du zun 惟我独尊 唯我独尊

260 wei yi 委蛇 逶迤

261 wei yi 惟一 唯一

262 wei you 惟有 唯有

263 wen cai 文彩 文采

264 wen ci 文辞 文词

265 wen shen 文身 纹身

266 wu rong zhi yi 无容置疑 无容质疑

267 wu yong zhi yi 毋庸置疑 毋庸质疑

268 wuyong 无庸 毋庸

269 xi shui 嬉水 戏水

270 xiang xiang 想像 想象

271 xiang xiang li 想像力 想象力

272 xiang xing che 厢型车 箱型车

273 xiao hun 消魂 销魂

274 xiao mi mi 笑咪咪 笑眯眯

275 xiao ti da zuo 小题大作 小题大做

276 xiao zhang 销帐 销账

277 xie lou 泄露 泄漏

278 xuan niu 旋纽 旋钮

279 xuan wo 旋涡 漩涡

280 xun lian 训炼 训练

281 xun yi cao 薰衣草 熏衣草

282 ya bao 芽胞 芽孢

283 ya bao gan jun 芽胞杆菌 芽孢杆菌

284 ya bao jun 芽胞菌 芽孢菌

285 ya guang 哑光 亚光

286 yan ci 言辞 言词

287 yan xi 筵席 宴席

288 yang wei 阳痿 阳萎

289 yi ji 艺妓 艺伎

290 yi zheng ci yan 义正辞严 义正词严

291 ying li 赢利 盈利

292 ying zhao nü 应召女 应招女

293 ying zhao nü lang 应召女郎 应招女郎

294 yong ren 用人 佣人

295 yu xue 淤血 瘀血

296 yue pian shi 月偏蚀 月偏食

297 yue quan shi 月全蚀 月全食

298 yue shi 月蚀 月食

299 zao ta 糟蹋 糟踏

300 zeng yu 赠予 赠与

301 zhan fu 黏附 粘附

302 zhan li 颤栗 战栗

303 zhang ben 帐本 账本

304 zhang dan 帐单 账单

305 zhang hao 帐号 账号

306 zhang hu 帐户 账户

307 zhang kuan 帐款 账款

308 zhang mu 帐目 账目

309 zhao ji 招集 召集

310 zhao mu 召募 招募

311 zhao shu 着数 招数

312 zhen han 震憾 震撼

313 zheng zhao 征召 征招

314 zhi ci 致辞 致词

315 zhi ding 制订 制定

316 zhi yi 置疑 质疑

317 zhi zhuo 执著 执着

318 zhuang huang 装璜 装潢

319 zhuang long zuo ya 装聋做哑 装聋作哑

320 zhuang zuo 装做 装作

321 zi ji 仔鸡 子鸡

322 zi shi 籽实 子实

323 zi ya lie zui 呲牙裂嘴 龇牙咧嘴

324 zong he zheng 综合征 综合症

325 zuo ai 做爱 作爱

326 zuo bi 做弊 作弊

327 zuo dong 做东 作东

328 zuo guang gao 做广告 作广告

329 zuo ke 做客 作客

330 zuo liao 作料 佐料

331 zuo luo 座落 坐落

332 zuo mei 做美 作美

333 zuo nong 做弄 作弄

334 zuo sheng 做声 作声

335 zuo wei 做为 作为

336 zuo xi 做戏 作戏

337 zuo xiu 做秀 作秀

338 zuo xuan chuan 做宣传 作宣传


Copyright © brucca 中德桥