中德桥词典
brucca Wörterbuch
中德桥词典
Direktsuche im Wörterbuch Deutsch ↔ Chinesisch 直接检索德汉词典和汉德词典
Suche mit Pinyin im Wörterbuch Chinesisch → Deutsch 用拼音检索汉德词典
Suche mit Pinyin oder Schriftzeichen in der DCS 用拼音或汉字检索中文字库
Konvertierung Pinyin ↔ Schriftzeichen 拼音汉字转换
Umlaute und Sonderzeichen 变元音和特殊字符
Suchhistorie 检索记录
Hilfe in deutscher Sprache 德语帮助
Hilfe in chinesischer Sprache 中文帮助
Index der chinesischen Schriftzeichen nach der Aussprache 汉字拼音检字表
Index der chinesischen Schriftzeichen nach den Radikalen 汉字部首检字表
unregelmäßige deutsche Verben 德语不规则动词
Anmelden 登录
Konvertierung Vereinfachtes Chinesisch ↔ Traditionelles Chinesisch 汉字简繁体转换

Vorladen

Chinesische Wörter mit Schreibvarianten im brucca Wörterbuch
中德桥词典对中文异形词的处理

Chinesische Wörter mit Schreibvarianten sind durchnummeriert. Hinter jeder Nummer werden zunächst die gleichlautenden Pinyin-Silben der Schreibvarianten eines Wortes angegeben, gefolgt von dem chinesischen Wort in der Schreibweise, die nicht in brucca Wörterbuch aufgenommen wird. Zuletzt wird die in brucca Wörterbuch aufgenommene Schreibvariante angegeben.

对有异形词的中文单词采用流水号编号。每一编号的后面是异形词的拼音,接着列出在中德桥词典中没有收录的异形词,最后是中德桥词典收录的中文单词。

1 an niu 按纽 按钮

2 an yu 案语 按语

3 ba da 吧嗒 吧哒

4 ba ji 吧唧 吧叽

5 ban shang zou wan 阪上走丸 坂上走丸

6 bao dao 报导 报道

7 bao gu 包谷 苞谷

8 bao guang 暴光 曝光

9 bao guang 爆光 曝光

10 bao lu 曝露 暴露

11 bao mu 保母 保姆

12 bao ya 暴牙 龅牙

13 bao you 保祐 保佑

14 bao zhang 报帐 报账

15 bei ci hou li 卑辞厚礼 卑词厚礼

16 bei shou 倍受 备受

17 bi gong bi jing 必恭必敬 毕恭毕敬

18 bi hua 笔划 笔画

19 bi hua 比画 比划

20 bi li 筚篥 荜栗

21 bi shou hua jiao 比手画脚 比手划脚

22 bing xing 秉性 禀性

23 bo hua 擘划 擘画

24 bu ke zhi yi 不可置疑 不可质疑

25 cai zi 菜籽 菜子

26 cai zi you 菜籽油 菜子油

27 cang cu 仓卒 仓促

28 cang cu 仓猝 仓促

29 cang huang 仓皇 仓惶

30 chan dui 搀兑 掺兑

31 chan huo 搀和 掺和

32 chan jia 搀假 掺假

33 chan za 搀杂 掺杂

34 che xiao 撤消 撤销

35 cheng fen 成份 成分

36 cheng xing 成型 成形

37 cheng xing ji 成型机 成形机

38 cheng xing jian 成型件 成形件

39 chi chu 踟躇 踟蹰

40 chou ye 抽咽 抽噎

41 chu jian sheng ren 怵见生人 憷见生人

42 chu mu jing xin 触目惊心 怵目惊心

43 chu sheng 畜牲 畜生

44 chu tou 怵头 憷头

45 chun cai 蠢材 蠢才

46 chun pu 纯朴 淳朴

47 chuo yue 婥约 绰约

48 ci bu da yi 辞不达意 词不达意

49 ci dian 辞典 词典

50 ci fu 辞赋 词赋

51 ci ling 辞令 词令

52 ci shu 辞书 词书

53 ci song 辞讼 词讼

54 ci zao 辞藻 词藻

55 ci zhang 辞章 词章

56 cuo ci 措辞 措词

57 da gou 打勾 打钩

58 da leng zhan 打冷颤 打冷战

59 da zhan 打颤 打战

60 dan zhan xin jing 胆颤心惊 胆战心惊

61 dang ci 谠辞 谠词

62 dang zuo 当做 当作

63 de ke sa si 得克萨斯 德克萨斯

64 di da 嘀嗒 嘀哒

65 di xiao 抵销 抵消

66 diao tou 调头 掉头

67 ding dan 定单 订单

68 ding dang 玎珰 叮当

69 ding dang 丁当 叮当

70 ding gou 定购 订购

71 ding hun 定婚 订婚

72 ding huo 定货 订货

73 ding ling 玎玲 叮铃

74 ding zhi 定制 订制

75 ding zuo 定做 订做

76 du ji 妒忌 妒嫉

77 du jia 渡假 度假

78 du jia cun 渡假村 度假村

79 du jia di 渡假地 度假地

80 duan lian 锻练 锻炼

81 e mei 峨嵋 峨眉

82 e mei shan 峨嵋山 峨眉山

83 e mei yue 峨嵋月 峨眉月

84 e meng 噩梦 恶梦

85 fa chu 发怵 发憷

86 fan rong 烦冗 繁冗

87 fan suo 烦琐 繁琐

88 fan za 烦杂 繁杂

89 feng ying 逢迎 奉迎

90 feng yun 丰韵 风韵

91 feng zi 丰姿 风姿

92 fu yu xu ci 浮语虚辞 浮语虚词

93 ga ma 伽马 伽玛

94 gan ju 柑桔 柑橘

95 gao zhao 高着 高招

96 ge da 咯嗒 咯哒

97 ge deng 格登 咯噔

98 gen shen di gu 根深柢固 根深蒂固

99 gou hao 勾号 钩号

100 gou quan 勾拳 钩拳

101 gou xuan 勾选 钩选

102 gu huo 鼓惑 蛊惑

103 gua zi 瓜籽 瓜子

104 han chen 寒伧 寒碜

105 han yi 涵意 含义

106 han yi 涵义 含义

107 han yi 含意 含义

108 han zhan 寒颤 寒战

109 hao gao wu yuan 好高务远 好高骛远

110 hao gao wu yuan 好高鹜远 好高骛远

111 hao jiao 嚎叫 号叫

112 hao jiao 嗥叫 号叫

113 he chi 喝斥 呵斥

114 heng heng ji ji 哼哼唧唧 哼哼叽叽

115 heng ji 哼唧 哼叽

116 hu shao 唿哨 呼哨

117 hu wei 糊味 煳味

118 huan dang 换档 换挡

119 huan ying ci 欢迎辞 欢迎词

120 huan zhang 还帐 还账

121 huang bo 黄柏 黄檗

122 hun shui mo yu 混水摸鱼 浑水摸鱼

123 hun zhuo 混浊 浑浊

124 huo xing tan 活性碳 活性炭

125 ji cai 忌才 嫉才

126 ji chi 疾驰 急驰

127 ji du 忌妒 嫉妒

128 ji hen 忌恨 嫉恨

129 ji qu ao ya 诘屈聱牙 佶屈聱牙

130 ji su 疾速 急速

131 jia ju 家俱 家具

132 jia ke shan 茄克衫 夹克衫

133 jian zhen 减震 减振

134 jian zhen qi 减震器 减振器

135 jian zi 趼子 茧子

136 jiao fei 缴费 交费

137 jiao hu 焦糊 焦煳

138 jiao hu wei 焦糊味 焦煳味

139 jiao na 缴纳 交纳

140 jiao shui 缴税 交税

141 jie zhang 借帐 借账

142 jie zhang 结帐 结账

143 jing cai 精采 精彩

144 jing ci 敬辞 敬词

145 ju cu 侷促 局促

146 ju cu 跼促 局促

147 ju hong 桔红 橘红

148 ju huang 桔黄 橘黄

149 ju se 桔色 橘色

150 ju zi 桔子 橘子

151 jue bu 绝不 决不

152 jue bu neng 绝不能 决不能

153 jue bu yao 绝不要 决不要

154 jue jiang 倔强 倔犟

155 jue zui 噘嘴 撅嘴

156 ka cha 喀嚓 咔嚓

157 ka da 咔嗒 咔哒

158 kan cha 勘察 勘查

159 kan zuo 看做 看作

160 kao hu 烤糊 烤煳

161 kui hua zi 葵花籽 葵花子

162 lan se 兰色 蓝色

163 lao jian 老趼 老茧

164 leng zhan 冷颤 冷战

165 liao wang 了望 瞭望

166 lin yin dao 林阴道 林荫道

167 ling ai 令嫒 令爱

168 liu da 蹓跶 溜达

169 liu gou 蹓狗 遛狗

170 liu lian 留连 流连

171 liu lian wang fan 留连忘返 流连忘返

172 liu yan fei yu 流言蜚语 流言飞语

173 lu xiang 录象 录像

174 lu xiang 录相 录像

175 luo suo 啰唆 啰嗦

176 ma huang 蚂蝗 蚂蟥

177 mao zei 蟊贼 毛贼

178 men shuan 门栓 门闩

179 meng long 朦胧 蒙眬

180 meng long 曚昽 蒙眬

181 meng long 矇眬 蒙眬

182 ming fu qi shi 名副其实 名符其实

183 mo ca 磨擦 摩擦

184 mo lian 磨练 磨炼

185 mo quan ca zhang 磨拳擦掌 摩拳擦掌

186 nian chou 粘稠 黏稠

187 nian chou du 粘稠度 黏稠度

188 nian du 粘度 黏度

189 nian hu 黏乎 黏糊

190 nian hu hu 黏乎乎 黏糊糊

191 nian mo 粘膜 黏膜

192 nian mo yan 粘膜炎 黏膜炎

193 nian qing 年青 年轻

194 nian qing ren 年青人 年轻人

195 nian tu 粘土 黏土

196 nian xing 粘性 黏性

197 nian ya 辗压 碾压

198 nian ye 粘液 黏液

199 nian yu 鲇鱼 鲶鱼

200 nian zhi 粘滞 黏滞

201 nian zhi du 粘滞度 黏滞度

202 nian zhi xing 粘滞性 黏滞性

203 niu kou 钮扣 纽扣

204 pa da 啪嗒 啪哒

205 pi pa 劈啪 噼啪

206 pian duan 片断 片段

207 pian xian 蹁跹 翩跹

208 piao bo 飘泊 漂泊

209 piao miao 飘渺 缥缈

210 ping xin er lun 凭心而论 平心而论

211 qi dong 起动 启动

212 qi gang 汽缸 气缸

213 qi ta 其它 其他

214 qi yu xuan ang 气宇轩昂 器宇轩昂

215 qia ji 髂嵴 髂脊

216 qian ding 签定 签订

217 qiong long 穹隆 穹窿

218 ren cai 人材 人才

219 ri pian shi 日偏蚀 日偏食

220 ri quan shi 日全蚀 日全食

221 ri shi 日蚀 日食

222 sang shen 桑葚 桑椹

223 sha che 煞车 刹车

224 sha guo 沙锅 砂锅

225 shan ban 舢板 舢舨

226 shan ji 山嵴 山脊

227 shan shuo qi ci 闪烁其辞 闪烁其词

228 shao hu 烧糊 烧煳

229 shen fen 身分 身份

230 shen fu 神甫 神父

231 shi wu zhao ling 失物招领 拾物招领

232 shi wu zhao ling chu 失物招领处 拾物招领处

233 shu tong 书僮 书童

234 shui fen 水份 水分

235 shui zheng qi 水蒸汽 水蒸气

236 shuo ci 说辞 说词

237 si wei 思惟 思维

238 su li shi 苏黎士 苏黎世

239 suan bu la ji 酸不拉唧 酸不拉叽

240 tan si 潭思 覃思

241 tang shui 趟水 蹚水

242 ti pang 蹄髈 蹄膀

243 tiao suo 调唆 挑唆

244 tong pu 僮仆 童仆

245 tu qiong bi shou xian 图穷匕首见 图穷匕首现

246 tu qiong bi xian 图穷匕见 图穷匕现

247 tu yuan 突缘 凸缘

248 tui se 退色 褪色

249 tuo ci 托辞 托词

250 tuo tie 妥贴 妥帖

251 tuo ye 拖拽 拖曳

252 wei du 惟独 唯独

253 wei guo 委过 诿过

254 wei kong 惟恐 唯恐

255 wei miao wei xiao 维妙维肖 惟妙惟肖

256 wei ming shi cong 惟命是从 唯命是从

257 wei wo du zun 惟我独尊 唯我独尊

258 wei yi 委蛇 逶迤

259 wei yi 惟一 唯一

260 wei you 惟有 唯有

261 wen cai 文彩 文采

262 wen ci 文辞 文词

263 wen shen 文身 纹身

264 wu rong zhi yi 无容置疑 无容质疑

265 wu yong zhi yi 毋庸置疑 毋庸质疑

266 wuyong 无庸 毋庸

267 xi shui 嬉水 戏水

268 xiang xiang 想像 想象

269 xiang xiang li 想像力 想象力

270 xiang xing che 厢型车 箱型车

271 xiao hun 消魂 销魂

272 xiao mi mi 笑咪咪 笑眯眯

273 xiao ti da zuo 小题大作 小题大做

274 xiao zhang 销帐 销账

275 xie lou 泄露 泄漏

276 xuan niu 旋纽 旋钮

277 xuan wo 旋涡 漩涡

278 xun lian 训炼 训练

279 xun yi cao 薰衣草 熏衣草

280 ya bao 芽胞 芽孢

281 ya bao gan jun 芽胞杆菌 芽孢杆菌

282 ya bao jun 芽胞菌 芽孢菌

283 ya guang 哑光 亚光

284 yan ci 言辞 言词

285 yan xi 筵席 宴席

286 yang wei 阳痿 阳萎

287 yi ji 艺妓 艺伎

288 yi zheng ci yan 义正辞严 义正词严

289 ying li 赢利 盈利

290 ying zhao nü 应召女 应招女

291 ying zhao nü lang 应召女郎 应招女郎

292 yong ren 用人 佣人

293 yu xue 淤血 瘀血

294 yue pian shi 月偏蚀 月偏食

295 yue quan shi 月全蚀 月全食

296 yue shi 月蚀 月食

297 zao ta 糟蹋 糟踏

298 zeng yu 赠予 赠与

299 zhan fu 黏附 粘附

300 zhan li 颤栗 战栗

301 zhang ben 帐本 账本

302 zhang dan 帐单 账单

303 zhang hao 帐号 账号

304 zhang hu 帐户 账户

305 zhang kuan 帐款 账款

306 zhang mu 帐目 账目

307 zhao ji 招集 召集

308 zhao mu 召募 招募

309 zhao shu 着数 招数

310 zhen han 震憾 震撼

311 zheng zhao 征召 征招

312 zhi ci 致辞 致词

313 zhi ding 制订 制定

314 zhi yi 置疑 质疑

315 zhi zhuo 执著 执着

316 zhuang huang 装璜 装潢

317 zhuang long zuo ya 装聋做哑 装聋作哑

318 zhuang zuo 装做 装作

319 zi ji 仔鸡 子鸡

320 zi shi 籽实 子实

321 zi ya lie zui 呲牙裂嘴 龇牙咧嘴

322 zong he zheng 综合征 综合症

323 zuo ai 做爱 作爱

324 zuo bi 做弊 作弊

325 zuo dong 做东 作东

326 zuo guang gao 做广告 作广告

327 zuo ke 做客 作客

328 zuo liao 作料 佐料

329 zuo luo 座落 坐落

330 zuo mei 做美 作美

331 zuo nong 做弄 作弄

332 zuo sheng 做声 作声

333 zuo wei 做为 作为

334 zuo xi 做戏 作戏

335 zuo xiu 做秀 作秀

336 zuo xuan chuan 做宣传 作宣传


Copyright © brucca 中德桥